Solidariteitsfonds

Met de donaties die het Comité Asbestslachtoffers regelmatig ontvangt helpen slachtoffers die hun erkenning hebben gekregen de slachtoffers die nog aan het begin van de lange juridische lijdensweg staan. De afgelopen jaren zijn mede dankzij de steun van het solidariteitsfonds baanbrekende resultaten bereikt, vooral voor de asbestslachtoffers die niet beroepsmatig aan asbest zijn blootgesteld. U moet daarbij denken aan slachtoffers die ziek geworden zijn door asbest in het milieu en asbest in allerlei produkten (voornamelijk de golfplaten van Eternit en de vloerbedekking van Forbo).

De tegenstanders in de procedures van deze slachtoffers zijn multinationals die alle middelen inzetten om hun verantwoording te ontlopen. Met de steun van het solidariteitsfonds hebben deze slachtoffers toch de stap gemaakt en zijn de ongelijke strijd aangegaan. Gesterkt door de slachtoffers die door hun donatie hun solidariteit tonen kunnen deze slachtoffers nu een vuist maken tegen de stille moordenaars en zo voor zichzelf, maar ook voor alle slachtoffers die nog zullen volgen, de weg naar erkenning mogelijk te maken.

Een van die mogelijkheden is het voeren van proefprocessen. Regelmatig merken wij dat slachtoffers en/of hun nabestaanden, wanneer zij een, naar onze mening gerechtvaardigde, claim tot schadeloosstelling bij overheden of bedrijven indienen, deze niet wordt gehonoreerd. De weigerachtige houding is mede mogelijk omdat nog onvoldoende jurisprudentie bestaat.
Om jurisprudentie te ontwikkelen wil het Comité Asbestslachtoffers de slachtoffers en/of hun nabestaanden naast politiek en juridisch, ook financieel ondersteunen. Het comité ontvangt regelmatig donaties van slachtoffers of hun nabestaanden en gebruikt deze donaties hiervoor. 

Een aanvraag bij het solidariteitsfonds wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • Er bestaat ten aanzien van het onderwerp geen, of onvoldoende jurisprudentie.
  • De aanvraag past binnen de doelstelling van het comité en de doelstelling van het solidariteitsfonds.
  • Het onderwerp van de aanvraag dient een algemeen belang voor alle asbestslachtoffers of hun nabestaanden.
  • Het is duidelijk welke ondersteuning van het comité verwacht wordt.
  • Het comité beschikt over voldoende financiële middelen op het moment van aanvraag.

Het reglement van het solidariteitsfonds is te verkrijgen bij het secretariaat van het Comité Asbestslachtoffers.

Asbestslachtoffers steunen

Ook u kunt de asbestslachtoffers helpen met een gift. U kunt uw bijdragen overschrijven naar rek. nr. NL44INGB0651832632 ten name van Vereniging Comité Asbestslachtoffers onder vermelding van 'Solidariteitsfonds'.

Met uw steun kan het solidariteitsfonds weer nieuwe juridische procedures financieel ondersteunen.