Comité Asbestslachtoffers vraagt werkgevers af te zien van beroep op wettelijke verjaring

Naar aanleiding van een uitspraak op 11 maart jl. van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) roept het Comité Asbestslachtoffers de werkgevers in Nederland op om nu verder af te zien van een beroep op de wettelijke verjaringstermijn bij vorderingen tot schadevergoeding van asbestslachtoffers.

In het arrest oordeelt het EHRM dat in asbestzaken een tot schadevergoeding aangesproken werkgever zich ter afwering van deze vordering niet kan beroepen op de stelling dat de objectieve verjaringstermijn in asbestzaken een aanvang neemt op de laatste dag van blootstelling. Volgens het Hof dient in een dergelijke situatie ervan uitgegaan te worden dat de verjaringstermijn eerst aanvangt nadat op wetenschappelijke wijze is vastgesteld dat de betrokkene lijdt aan een asbestziekte. Het Hof gaat derhalve uit van de zgn. manifestatieleer, die inhoudt dat de verjaringstermijn eerst begint te lopen nadat de asbestziekte is vastgesteld.

Nederland kent sinds 1992 een korte, subjectieve verjaringstermijn van 5 jaar en een lange, objectieve verjaringstermijn van 30 jaar. Sinds de wetswijzing in 1992 moet het Comité Asbestslachtoffers regelmatig vaststellen dat werkgevers en hun verzekeraars zich beroepen op die 30 jarige verjaringstermijn, ervan uitgaande dat die termijn aanvangt op de laatste dag van blootstelling aan asbest. Veel vorderingen van asbestslachtoffers zijn afgewezen op grond van die verjaring. Uitgaande van het feit dat de gevolgen van blootstelling van asbest zich pas na 30 tot zelfs 50 jaar na de blootstelling aan asbest manifesteren heeft het Comité Asbestslachtoffers zich altijd sterkt gemaakt voor het toepassen van de zogenaamde manifestatieleer (de verjaring gaat lopen op het moment dat de gevolgen van de asbestblootstelling bekend zijn).

In het arrest van 11 maart kiest het EHRM voor toepassing van de manifestatieleer. De opvatting van de Nederlandse rechter kan hiermee onredelijk worden genoemd en is in ieder geval in strijd met art. 6 par. 1 van het verdrag (EVRM)

In reactie op deze uitspraak roept het Comité Asbestslachtoffers alle werkgevers op om af te zien van een beroep op de verjaring bij asbestslachtoffers.

Lees hier de brief van het Comité Asbestslachtoffers aan het bestuur van de vereniging VNO/NCW.