Ziek door asbest, wat nu?

Asbestslachtoffers behoren tot de ernstigste categorie slachtoffers. Asbestziekten overkomen de slachtoffers vaak als een donderslag bij heldere hemel. Plotseling worden zij geconfronteerd met een asbestziekte, meestal in de vorm van long- of buikvlieskanker (mesothelioom). De ziekte mesothelioom kent maar één oorzaak: de blootstelling aan asbest.

Blootstelling aan asbest kan ook leiden tot longkanker. In Nederland overlijden jaarlijks zeker 500 mensen aan de gevolgen van longkanker (mede)veroorzaakt door blootstelling aan asbest. Ook deze asbestslachtoffers kunnen een schadevergoeding vorderen.

Een ander kenmerk van asbestziekten is de zeer lange periode die ligt tussen het contact met asbeststof en het ontstaan van de ziekte. Dat betekent dat slachtoffers in het verre verleden moeten spitten om te achterhalen wanneer, waar en hoe ze aan asbest zijn blootgesteld. Dat is op zich al een zware belasting voor het slachtoffer, dat net te horen heeft gekregen dat hij aan een ongeneselijke vorm van kanker lijdt.

Mr. dr. R.F. (Bob) Ruers, juridisch adviseur van het Comité Asbestslachtoffers legt uit waarom het belangrijk is dat asbestslachtoffers zich laten bijstaan door een deskundige;

"Naar Nederlands recht heeft een asbestslachtoffer recht op volledige schadevergoeding. Onder schadevergoeding wordt verstaan de vergoeding van de immateriële schade, beter bekend als smartengeld, de vergoeding van de materiéle schade zoals inkomensverlies en verlies levensonderhoud bij de nabestaanden, en vergoeding van de kosten van juridische en andere deskundigen.

De smartengeldvergoeding in Nederland voor mesothelioomslachtoffers bedraagt doorgaans €50.000,–, maar ook hogere vergoedingen zijn onder omstandigheden mogelijk. Bij de vergoeding van de materiële schade kan moeilijk een standaardbedrag genoemd worden, omdat die vergoeding afhankelijk is van de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer. Die omstandigheden kunnen zeer uiteenlopend zijn. In de praktijk zien we wat de materiële schade betreft schadevergoedingen van een paar duizend euro tot soms meer dan € 100.000,--

Harde strijd

Recht hebben op schadevergoeding betekent nog niet dat die schadevergoeding het slachtoffer zomaar komt aanwaaien. Integendeel, juist de laatste jaren zien we dat de werkgevers en de producenten van asbesthoudende materialen zich steeds harder gaan opstellen. Waar dat mogelijk is voeren zij intensief juridisch verweer. Daarbij krijgen deze werkgevers en producenten vaak ondersteuning van verzekeraars en advocatenkantoren. Om daar weerwoord tegen te kunnen leveren, hebben asbestslachtoffers minstens gelijkwaardige juridische ondersteuning nodig.

Het asbestslachtoffer dat schadevergoeding wil hebben moet zijn vordering onderbouwen. De stelregel daarbij luidt: “wie eist, bewijst”. Dat houdt in dat het slachtoffer in juridische zin een groot aantal zaken zal moeten aantonen. Bijvoorbeeld het bestaan van de arbeidsovereenkomst, de arbeidsomstandigheden, de blootstelling aan asbest en de omvang van de schade. Stuk voor stuk juridisch ingewikkelde problemen, die voor het doorsnee asbestslachtoffer doorgaans te hoog gegrepen zijn. Asbestslachtoffers, zo leert de ervaring, hebben dringend behoefte aan juridische bijstand door specialisten. Dat is ook begrijpelijk, als we zien dat ook werkgevers, producenten en verzekeraars van werkgevers zich door grote gespecialiseerde advocatenkantoren laten bijstaan.

Samenwerking Comité Asbestslachtoffers

Sinds de oprichting van het Comité Asbestslachtoffers in 1995 werken wij nauw samen met het comité. We durven te zeggen dat wij daarmee een unieke staat van dienst hebben opgebouwd. In de afgelopen jaren hebben we al meer dan 1500 slachtoffers met raad en daad en doorgaans met succes mogen bijstaan. Onze ervaring is van het grootste belang voor asbestslachtoffers, maar ook van belang voor het Comité Asbestslachtoffers zelf. Over en weer wisselen wij informatie uit en kunnen we op elkaar een beroep doen. De combinatie van het Comité Asbestslachtoffers met ervaren asbestadvocaten levert voor de asbestslachtoffers de beste kans op succes op. Wij zijn als advocaten er trots op op deze wijze voor de slachtoffers te kunnen werken. De vele positieve reacties van de asbestslachtoffers hebben ons geleerd dat die werkwijze en die benadering door hen zeer gewaardeerd worden.

Kosten

In het Nederlandse recht komen de kosten van de rechtskundige bijstand in asbestzaken voor rekening van de werkgever of producent, indien de aansprakelijkheid van werkgever of producent komt vast te staan. Zolang die aansprakelijkheid nog niet is komen vast te staan, zullen veel asbestslachtoffers gebruik kunnen maken van de financiële ondersteuning via de Wet op de rechtsbijstand, door middel van een zogenaamde toevoeging. Wij adviseren slachtoffers altijd van een dergelijke toevoeging gebruik te maken. Mocht een slachtoffer niet voor een toevoeging in aanmerking komen, dan zijn wij als advocaten bereid om voor een van tevoren aan te geven tarief onze eerste noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. Het gaat dan meestal om bedragen tussen de € 500,– en € 1.500,–.

Bemiddeling geen alternatief

Bemiddeling tussen asbestslachtoffer en zijn tegenpartij, zoals die plaatsvindt door het Instituut Asbestslachtoffers is geen alternatief voor gespecialiseerde juridische bijstand door een asbestadvocaat. Sommigen wekken de indruk dat dit wel het geval is, maar geven daarmee onjuiste informatie en doen het asbestslachtoffer ernstig tekort. Dat heeft de praktijk inmiddels aangetoond. Daarom adviseren wij net als het comité elk asbestslachtoffer ook tijdens de bemiddeling door het Instituut Asbestslachtoffers gebruik te maken van de kennis en ervaring van een asbestadvocaat. Dat blijkt in de praktijk van groot belang te zijn, omdat het Instituut Asbestslachtoffers niet namens of voor het slachtoffer kan optreden, maar hooguit een tussenstation is tussen het asbestslachtoffer en de werkgever. Het is helaas een vaststaand feit dat bemiddeling in meer dan de helft van de zaken mislukt. In die situatie ontvangt het slachtoffer alleen van de overheid de tegemoetkoming van € 17.050,– en moet hij of zij zelf maar zien hoe hij of zij de rest van de schade vergoed krijgt. Daarvoor is de bijstand van een asbestadvocaat nodig. Het is daarom verstandig om zo snel mogelijk de bijstand van zo’n advocaat in te roepen. Het is de beste garantie dat het slachtoffer niet alleen zo snel mogelijk wordt geholpen, maar ook volledige schadevergoeding krijgt."